top of page

เงื่อนไขการให้บริการ

**ฉบับปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

     กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิการชดใช้ความเสียหาย และหน้าที่ของท่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

 

ฉบับปัจจุบัน เผยแพร่ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ฉบับปัจจุบัน เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

 

คำนิยาม

     “รถยนต์” หมายถึง รถที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการจองและการจัดการรถโดยคิดอัตราค่าเช่าคิดตามการใช้งานจริงเป็นเที่ยว  

     “ระบบ” หมายถึง ระบบแอปพลิเคชันจัดการรถเช่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาในการแสดงเจตนาเพื่อทำสัญญาเช่ารถ โดยจะมีการตกลงกันในเรื่องเลือกรถยนต์ที่เช่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าและสถานที่ส่งมอบรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน

     “ผู้เช่า” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งต้องการเช่ารถยนต์เป็นคราว ๆ ไป โดยผู้เช่าได้สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการรถเช่าและเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเอง

     “ผู้ให้เช่า” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องการให้เช่ารถยนต์โดยไม่มีผู้ขับขี่

     “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” หมายถึง บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ที่เป็นเจ้าของและผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการให้เช่ารถยนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 128/21 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และจดทะเบียนเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105559066876

 

คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงกันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและหลักการดังมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา  วิธีการใช้ระบบและสิทธิและหน้าที่ต่างๆของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

     1.1 วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ คือ ผู้เช่าได้ตกลงเช่ารถยนต์เป็นคราว ๆ ไป โดยที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องการให้เช่ารถยนต์โดยไม่มีผู้ขับขี่  โดยจะกำหนดว่าเป็นรถยนต์คันใด ระยะเวลาการเช่ายาวเพียงใด สถานที่ในการเช่าที่ใด อัตราค่าบริการเท่าใด ผ่านระบบและเงื่อนไขของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยผู้เช่าจะจ่ายราคาค่าเช่าพร้อมค่าบริการอื่นให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เป็นคราว ๆ ไป โดยมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่ต้องการใช้ และระยะทางที่ได้ขับจริงของแต่ละหมายเลขการจองตามที่ผู้ให้เช่าระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โดยค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ให้เช่าตามอัตราและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน

     1.2 ผู้เช่าจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูลแก่ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยสถานะสมาชิกของผู้เช่าจะไม่ถูกยืนยันโดยทันที แต่จะต้องผ่านเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม กำหนด การยืนยันสถานะสมาชิก ความต่อเนื่องของสถานะสมาชิกจะเป็นการตัดสินใจของทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เพียงฝ่ายเดียวในทุกกรณี

    ทั้งนี้การลงทะเบียนสมัครสมาชิกของผู้เช่าต้องลงทะเบียนด้วยเอกสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์และไลน์ของผู้เช่าเท่านั้น รวมถึงการลงทะเบียนบัตรเครดิต และบัตรเดบิตของผู้เช่า ที่มีวงเงินในบัตรเพียงพอในการชำระค่าบริการ และยังมีอายุการใช้งานระหว่างที่ใช้บริการ

     ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันและ/หรือยกเลิกสมาชิกของผู้เช่าที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถติดต่อได้ หรือพบว่าใช้เอกสาร เบอร์ติดต่อ อีเมล์ หรือไลน์ของบุคคลอื่นในการสมัครใช้บริการใช้เอกสารไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้เช่าต้องการ และ/หรือ มีความพยายามในการปกปิด บิดเบือนข้อมูล หรือใช้เอกสารทางการเงินของบุคคลอื่น ทำการลงทะเบียนและสมัครใช้บริการ

     1.3 ผู้เช่าจะต้องอัพโหลดภาพถ่าย บัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง ใบขับขี่ด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการโดยถือให้การลงชื่อแบบ E-signature หรือแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไข ตามสัญญาฉบับนี้ 

     1.4 ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จะเป็นฝ่ายอนุมัติบัญชีผู้ใช้ของผู้เช่าจากหลักฐานประกอบการสมัครที่ผู้เช่าส่ง ผู้เช่าจะต้องยืนยันว่าข้อมูลประกอบการสมัครที่ให้มานั้นถูกต้อง

     1.5 ผู้เช่าจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกถามถึงโดยมีเหตุอันควรให้ใช้เป็นหลักฐานจากทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม    

     1.6 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการสมัคร ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับการตรวจสอบในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันความเหมาะสมและความต่อเนื่องของอายุสมาชิก

     1.7 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าปรับ หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดจากการขาดหลักฐาน หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครของสมาชิกใหม่ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่า

     1.8 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มีหน้าที่เก็บข้อมูลการสมัครของทางสมาชิกของผู้เช่า อันเป็นข้อมูลส่วนตัวเช่น ใบอนุญาตขับขี่และบัตรประชาชนไว้เป็นความลับ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะไม่ว่าจะทางใด และใช้เอกสารประกอบการสมัครเป็นหลักฐานในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

     1.9 ผู้เช่าจองใช้รถยนต์ผ่านระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยกำหนดเวลาที่ต้องการใช้ และสิ้นสุดการใช้ เมื่อยืนยันการจองจะมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่จองใช้ทันที และจะได้รับหมายเลขการจอง ซึ่งใช้เพื่อเป็นหมายเลขในการอ้างอิงเพื่อติดต่อกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ต่อไป

     1.10 ผู้เช่ายินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เพื่อให้ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิก ค่ามัดจำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้เช่า

     1.11 ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือผู้ให้เช่า มีบัตรเติมน้ำมันที่สามารถใช้เติมน้ำมันได้ตามสถานีบริการที่กำหนดได้ทุกสาขา โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่ต้องคอยตรวจสอบน้ำมันในถังให้เหลือไม่น้อยกว่า ¼ ของถังก่อนนำรถคืนที่จุดบริการของผู้ให้เช่า

     1.12 กรณีไม่พบบัตรเติมน้ำมันที่มีให้บริการในรถ ผู้เช่ามีหน้าที่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม รับทราบ 

     1.13 หากผู้เช่ามีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายตามกรณีดังนี้

1.13.1 บัตรเติมน้ำมันไม่สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการที่กำหนด

1.13.2 มีเหตุจำเป็นจะต้องนำรถเข้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการนอกเหนือจากที่กำหนด

ให้ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จะทำการตรวจสอบและลดยอดค่าใช้บริการจากรายการนั้นตามจำนวนเงินที่ปรากฎบนหลักฐานที่ผู้เช่าได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม  

     1.14 ผู้เช่าสามารถขยายเวลาการจองได้สูงสุด 1 ชั่วโมง จากเวลาการจองเดิม โดยจะต้องชำระค่าบริการในส่วนของเวลาที่จองทันที สามารถทำได้ได้ต้วยตัวเองผ่านระบบ ตามอัตราราคาที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม กำหนด

1.15 ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

     1.16 ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้เช่า กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทุกกรณี

     1.17 ผู้ให้เช่าจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูลแก่ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยสถานะสมาชิกของผู้ให้เช่าจะไม่ถูกยืนยันโดยทันที แต่จะต้องผ่านเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด การยืนยันสถานะสมาชิก ความต่อเนื่องของสถานะสมาชิกจะเป็นการตัดสินใจของทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เพียงฝ่ายเดียวในทุกกรณี

     1.18 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ที่ผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะให้เช่าให้ผู้บริการแพลตฟอร์มเพื่อติดตั้งระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการให้เช่ารถยนต์ ที่บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด สำนักงานใหญ่เลขที่ 128/403 ชั้น 37 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

     1.19 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องดูแลรักษารถเช่าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถเช่าให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้รถเช่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวลาตามสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดของการให้เช่ารถยนต์ ซึ่งรวมถึง ค่าประกันภัยรถเช่า ค่าล้างรถ ค่าน้ำมันเครื่อง ค่ายางรถ ค่าภาษีรถยนต์ เป็นต้น หากรถเช่าไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเข้าไปดูแลรักษาและแก้ไขโดยมีค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกัน

     1.20 ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและซ่อมแซมรถเช่า ในกรณีรถเช่ามีปัญหาในการใช้งานหรือเกิดอุบัติเหตุ

     1.21 ผู้ให้เช่า มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการให้บริการได้ทันที เช่น การตรวจสอบข้อมูลสถานะรถเช่าจาก GPS ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มติดตั้งในรถเช่าทุกคัน การรับจองรถเช่า รายได้รถเช่า รวมถึงข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่า และข้อมูลอื่น ๆ โดยผ่านระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

     1.22 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าก่อนเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธการจองของผู้เช่าภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีการจอง เว้นแต่ผู้ให้เช่าได้มอบหมายให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้พิจารณาการจองแทนได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการอนุมัติการจองแทนผู้ให้เช่า

     1.23 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของและมีหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาระบบให้บริการเช่ารถแบบ On Demand (แบบเรียกใช้ได้ตามความต้องการ) ผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Haupcar และมีหน้าที่อัพเดทซอฟแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

     1.24 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของและมีหน้าที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่า Vehicle Tracking and Access (VTA) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมการสตาร์ทรถในรถเช่าของผู้ให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์สูงสุดในการให้เช่ารถยนต์ 

     1.25 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา VTA หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมการสตาร์ทรถ และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในรถยนต์ของผู้ให้เช่า (GPS, Mobile App, Tech support) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมทำงาน

     1.26 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขระบบหากเกิดความขัดข้องให้สามารถใช้งานได้ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่าหรือนับจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบเหตุขัดข้องด้วยตนเอง   

     1.27 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบริการลูกค้าเฉพาะในส่วนการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ในเรื่องของระบบการจองและการเข้าใช้รถเช่าเท่านั้น

     1.28 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและฝึกอบรมแก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้เช่าสามารถตรวจสอบข้อมูลระบบ และรวมถึงผู้ใช้บริการผ่านทางระบบที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

     1.29 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของระบบตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด

     1.30 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกที่ตั้งของพื้นที่การจอดรถทั้งหมดทุกคัน ซึ่งได้แก่ อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของรถแต่ละคันด้วย และหากมีการย้ายพื้นที่การจอดรถจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบ 

        ผู้ให้เช่าสามารถจัดหาและคัดเลือกที่ตั้งของพื้นที่การจอดรถดังกล่าวได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

     1.31 ในกรณีที่รถเช่าสูญหายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้บริการจะไม่ส่งมอบรถเช่าคืนตามกำหนด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ให้เช่าทันทีในการติดตามรถกลับคืน ทั้งด้านการติดตามผ่านระบบที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งรายละเอียดของผู้ใช้บริการให้ผู้ให้เช่าทราบ

     1.32 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันทีเมื่อทราบว่ารถเช่าเกิดอุบัติเหตุ มีรอยเฉี่ยวชน หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นความเสียหายเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดของการเกิดความเสียหายนั้นเท่าที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีข้อมูล เช่น ตัวผู้เช่าที่ทำให้เกิดความเสียหาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ผู้ให้เช่าทราบ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องให้ความช่วยเหลือ และร่วมกับผู้ให้เช่าติดตามให้ผู้เช่าและบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น

      1.33 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะต้องตรวจสอบผู้เช่าและปฏิบัติตามข้อกำหนด และกำหนดให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งให้ผู้เช่ารับทราบและยอมรับว่าหากรถเช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือได้รับความคุ้มครองไม่เต็มจำนวนมูลค่าความเสียหาย ผู้เช่าที่กระทำให้เกิดความเสียหายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

 

ข้อ 2. การชำระหนี้ตามสัญญา

     หลังจากผู้เช่าได้ตกลงการเช่าจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทุกครั้งโดยจะชำระตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ

ข้อ 3. การส่งมอบรถยนต์ที่เช่า

     3.1 ผู้ให้เช่าได้จอดรถยนต์ ณ ที่จอดรถเฉพาะตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเป็นจุดจอดรถประจำในการเช่าใช้งานเป็นเที่ยวโดยให้สิทธิ์ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นการจอง และเช่ารถแก่ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว 

     3.2 เมื่อผู้เช่ารับมอบรถยนต์ที่จองไว้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวเองตามจุดบริการที่ได้กำหนดไว้ในระบบตามข้อ 3.1 ผู้เช่าต้องตรวจสอบสภาพรถและรายงานแก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อแจ้งสภาพรถ ณ ขณะนั้นก่อนเริ่มใช้รถ เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า ผู้เช่ารับมอบรถยนต์จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแล้ว  

     3.3 ก่อนผู้เช่ารับมอบ ผู้เช่ามีหน้าที่ตรวจสอบว่า รถยนต์ผิดปกติ บกพร่อง ชำรุด หรือมีความเสียหาย

ใด ๆ ที่รถยนต์หรือไม่ หากผู้เช่าพบเหตุดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทราบทันที
 

ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้เช่า

4.1 ผู้เช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

4.1.1 อายุครบ 18 ปีขึ้นไป

4.1.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือมีใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศหรือสากล ที่สามารถขับรถยนต์ได้ตามกฎหมายไทยที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หากกรณีผู้เช่าใช้ใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศไทย จะต้องมีการระบุวันหมดอายุระบุบนบัตร ต้องระบุประเภทรถที่ขับขี่ได้ และจะต้องมีเนื้อหาบนใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษชัดเจน

4.1.3 ต้องไม่เป็นผู้ขับขี่ต้องห้ามตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

4.1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ 

4.1.4.1 ตาบอดสี

4.1.4.2 หูหนวก 

4.1.4.3 ชักกระตุกที่เป็นตลอดเวลา หรือ เป็นพักๆ 

4.1.4.4 โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว

4.1.4.5 ความเจ็บป่วย อาการ หรือโรคอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถยนต์

4.1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกถอนใบอนุญาตขับขี่ หรือ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในความผิดอาญาใด ๆ 

 

ข้อ 5. หน้าที่ของผู้เช่า

5.1 ในการขับขี่รถยนต์ ผู้เช่าต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมที่จะขับขี่ ควบคุม รถยนต์ได้อย่างดี

ไม่ใช้ความเร็วเกิดกำหนด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนขับขี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้ยาเสพติด หรือสารอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบให้การขับขี่รถยนต์ไม่มีประสิทธิภาพ

5.2 ผู้เช่ามีหน้าที่ใช้รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง และขับขี่บนถนนเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติโดย

พฤติการณ์นั้น

5.3 ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปใช้ในทางใด ๆ หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน

ไม่บรรทุกหรือนำพาสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ไว้ในรถยนต์

5.4 ผู้เช่าจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

5.4.1 ผู้เช่าต้องไม่ทำการสูบบุหรี่ภายในรถยนต์ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำควา

สะอาดเป็นจำนวนเงินตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

5.4.2 ผู้เช่าต้องไม่ทำการรับประทานอาหารในรถยนต์ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการ

ทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

5.4.3 ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปให้ผู้อื่นขับโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

5.4.4 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์เพื่อบรรทุกผู้โดยสารในรถยนต์เกินกว่าที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

กำหนด

5.4.5 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ในการเดิน

ทางของตนเองเท่านั้น

5.4.6 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในการแข่งขันต่างๆ หรือ เข้าร่วมในการแข่งกีฬาใด ๆ

5.4.7 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในการวัดผล หรือทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ หรือ ทดสอบ

สมรรถนะของอุปกรณ์ของรถยนต์ หรือ ทดสอบสมรรถนะของส่วนควบของรถยนต์

5.5 ในการส่งมอบรถยนต์คืนให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้เช่ามีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.5.1 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์เช่าในแต่ละเที่ยว ผู้เช่าจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์ม ด้วยการนำรถยนต์กลับมาจอดยังจุดจอดรถเดิมเท่านั้นและกดปุ่ม “Finish” ในระบบ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย เพื่อเป็นค่าดำเนินการนำรถกลับยังตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนำรถกลับ เช่น ค่าที่จอดรถ, ค่าปรับจากการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือค่าลากจูง เป็นต้น

5.5.2 หากผู้เช่าไม่สามารถทำการคืนรถยนต์ตามเวลาที่ทางผู้เช่าได้จองไว้ผ่านทางระบบ ผู้เช่าจะ

ต้องจ่ายเงินค่าบริการเพิ่มเป็น โดยระบบจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของอัตราค่าบริการรายชั่วโมงของรถคันนั้น นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ส่งมอบรถยนต์ตามที่กำหนด

5.5.3 ผู้เช่ามีหน้าที่นำทรัพย์สินที่มีค่า หรือสิ่งของอื่นๆ ลงจากรถยนต์ทุกครั้งหลังจากที่ผู้เช่าส่ง

มอบรถยนต์ให้กับผู้ให้เช่า

5.5.4 ผู้เช่ามีหน้าที่ในการรักษาความสะอาด และนำขยะลงจากรถยนต์เช่า เพื่อความพร้อมในการใช้

งานของผู้เช่าอื่นในการเช่ารถครั้งต่อไป มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

5.5.5 ผู้เช่ามีหน้าที่เติมน้ำมันในรถยนต์ให้เหลืออย่างน้อย ¼ ของถัง มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการเติมน้ำมันเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 

5.6 การเช่ารถยนต์ตามสัญญานี้เป็นการเช่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เช่าอย่างแท้จริง ผู้เช่าต้องไม่นำ

รถยนต์ไปใช้เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถในทางที่จ้างของนายจ้าง การให้บริการ การขนส่ง การรับจ้าง การให้เช่าช่วง เหรือ การสร้างรายได้อื่นใด

5.7 ผู้เช่าตกลงที่จะใช้บัตรน้ำมันในรถยนต์สำหรับใช้เติมสถานีบริการน้ำมันที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

กำหนดในทางสุจริตเท่านั้น หากพบการใช้บัตรน้ำมันที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานรถยนต์ตามสัญญานี้ หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น เช่น การใช้บัตรน้ำมันเติมน้ำมันในรถคันอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์เช่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม  จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและอาญา รวมถึง หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบกิจกรรมดังกล่าว ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเรียกเก็บเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดการใช้งานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ หากกรณีบัตรน้ำมันสูญหาย หรือ ชำรุด ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าบริการทำบัตรใหม่เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย  

5.8 ผู้เช่ามีหน้าที่ในการชำระเงิน ไม่เกิน 7 วัน นับจากเวลาที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ออกใบแจ้งหนี้ หาก

ผู้เช่าผิดนัดเกิน 7 วันหลังจากเวลาที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออกใบแจ้งหนี้ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

 

ข้อ 6 ความรับผิดในความเสียหายของรถยนต์และหน้าที่ของผู้เช่าเมื่อเกิดความเสียหาย

6.1 ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ยกเว้น ความเสียหายใดๆที่ไม่ได้เกิด

จากความผิดของผู้เช่า หรือความเสียหายที่ยังเกิดขึ้นแม้นว่าผู้เช่าได้ใช้รถยนต์เยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติในการใช้รถยนต์แล้ว 

6.2 หากรถยนต์เกิดความผิดปกติ บกพร่อง ชำรุด หรือเสียหาย ผู้เช่าต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการ

ซ่อมแซมรถยนต์ รวมทั้งการติดตั้งหรือถอดเครื่องยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์ใด ๆ ของรถยนต์ และต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบถึงเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ทันที

6.3 ผู้เช่าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่านี้อย่าง

เคร่งครัดเพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบุไว้บนเวปไซต์ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ผู้เช่าได้ทราบแล้วว่า การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ภายในรถยนต์  

6.4 หลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ผู้เช่าต้องไม่รับยอมรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกและติดต่อผู้ให้เช่าใน

โอกาสแรกที่ผู้เช่าสามารถจะกระทำได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ตัวแทนบริษัทประกันภัยดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น หากเพิกเฉยและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ได้ทำการตรวจพบความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการปรับเงินจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ

6.5 ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าความเสียหายส่วนแรกซึ่งระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุ โดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด และในกรณีที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นๆได้

6.6 ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่รถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุ และถูกประเมินว่า

เป็น รถยนต์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง และประกันภัยไม่อนุมัติให้ซ่อม (Total loss) ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื้อรถยนต์คันใหม่ที่รุ่นและเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ที่ให้เช่ากับค่าเสียหายที่บริษัท ประกันภัยชำระให้แก่ผู้ให้เช่า หากรถยนต์รุ่นดังกล่าวไม่มีขายอยู่ในท้องตลาด ให้ยึดถือราคาของรถยนต์ที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่เกิดความเสียหายมากที่สุด โดยดุลพินิจในการเลือกรถยนต์ที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แต่เพียงผู้เดียว

6.7 ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการใช้รถยนต์ เช่น ค่าปรับที่เกิดจากการผิด

กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ เป็นต้น

 

ข้อ 7. การบอกเลิกสัญญา

7.1 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้

บอกกล่าวให้ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และผู้ให้เช่า ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อาจจัดการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น

7.2 ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเหตุใด ๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เห็น

สมควรตามข้อ 7.3.3 ให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือผู้ให้เช่า มีสิทธิเข้าไปในพื้นที่จอดรถยนต์จอดอยู่และเข้าครอบครองรถยนต์ได้ทันที ทั้งนี้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ยังมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนใดๆตามสัญญานี้ และยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น  

7.3 เหตุอื่นๆที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

7.3.1 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบ พฤติกรรมต้องสงสัยที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถยนต์

7.3.2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบ ผู้เช่าขณะนั้นกำลังขับขี่ออกนอกชายแดนประเทศไทย

7.3.3 เหตุใด ๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เห็นสมควร

 

ข้อ 8. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้เป็นโมฆะ 

คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะดังกล่าวนั้นไม่กระทบกระเทือนถึง

ความสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้

 

ข้อ 9. การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ 

จะต้องทำเป็นหนังสือและส่งโดยมือหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังบุคคลและที่อยู่ของคู่

สัญญาตามที่ปรากฏอยู่ข้างต้น หรือตามที่อยู่อื่นซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและเป็นการส่งคำบอกกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนับแต่วันที่ไปถึง


ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้คู่

สัญญาฝ่ายอื่นทราบล่วงหน้า  และถือว่าคู่สัญญาฝ่ายอื่นยินยอมในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี  

เอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข 1

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้เช่ารถยนต์

 1. ห้ามมิให้มีการนำรถที่เช่าออกนอกราชอาณาจักรไทย

 2. ห้ามนำรถเช่าไปบรรทุกวัตถุอันตราย หรือวัตถุที่มีอันตราย หรือวัตถุระเบิด

 3. ห้ามนำรถเช่าไปใช้ในการกระทำความผิดกฎหมายใดๆ

 4. ผู้เช่าจะต้องใช้รถยนต์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด

 5. ห้ามนำรถเช่าไปใช้ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ไม่ว่าจะในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือเกี่ยวข้องกับความผิดในเรื่องของยาเสพติดทุกประเภท

 6. ต้องใช้และดูแลรถเช่าเยี่ยงวิญญูชนพึงกระทำต่อรถของตนเอง หากรถเช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือได้รับความคุ้มครองไม่เต็มจำนวนตามมูลค่าความเสียหาย ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

เอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข 2

เงินประกันการเช่า, ค่าความเสียหายส่วนแรก, ค่าบริการ, ค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง และนโยบายการคืนเงิน

 1. หากผู้เช่ายกเลิกการจองภายใน 1 ชม. หลังจากยืนยันการจองและหรือหลังจากยืนยันการชำระเงิน ผู้เช่าจะได้รับเงินค่าเช่าคืนเต็มจำนวน

 2. หากผู้เช่ายกเลิกการจองมากกว่า 48 ชม.ก่อนถึงเวลาใช้งาน ผู้เช่าจะได้รับเงินค่าเช่าคืนเต็มจำนวน

 3. หากผู้เช่ายกเลิกการจองน้อยกว่า 48 ชม. แต่มากว่า 24 ชม.ก่อนถึงเวลาใช้งาน ผู้เช่าจะต้องชำระค่าบริการยกเลิกการจอง 10% หรือไม่น้อยกว่า 1,200 บาท

 4. หากผู้เช่ายกเลิกการจองน้อยกว่า 24 ชม. ก่อนถึงเวลาใช้งาน ผู้เช่าจะต้องชำระค่าบริการยกเลิกการจอง 25% หรือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

 5. หากผู้เช่าไม่มีการยกเลิกการจองแต่ไม่ได้มารับรถตามเวลาที่จองใช้งาน ผู้เช่าจะต้องชำระค่าบริการยกเลิกการจองเต็มจำนวน

 6. ​ผู้เช่าต้องยกเลิกการจองก่อนถึงเวลาเริ่มต้นใช้งาน ที่ได้ระบุไว้ในรายการการจองเท่านั้น หากถึงเวลาเริ่มต้นใช้งานแล้ว จะไม่ได้รับเงินคืนในทุกกรณี​

 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Cancellation Policy
bottom of page