top of page
MG ZS EV | รายเดือน จันทร์-ศุกร์

การให้บริการรูปแบบ Subscription

  • ลูกค้าสามารถใช้รถได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลา 8:00 - 20:00 ของแต่ละเดือน
  • มีที่จอดรถฟรีที่สถานี EV Carsharing ของ HAUP กว่า 30 จุดทั่วกรุงเทพฯ
  • รับรถและส่งรถที่สถานีเดิม
  • สามารถใช้รถ EV ได้ไม่จำกัดจำนวนระยะทาง กม.
  • ผู้ใช้งานต้องนำรถกลับมาคืนและชาร์จรถไฟฟ้าให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน
  • ในกรณีที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 คนต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อนำใบขับขี่เข้าระบบ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • มีค่ามัดจำ 10,000 บาทตลอดการใช้งาน

 

ขั้นตอนการจองรถ

  • สามารถจองใช้รถได้ผ่านทาง website และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อระบุว